Nábory detí

Hľadáme vodácke talenty: vo veku od 8 - 12 rokov

Kde nás nájdeš? V areáli lodenice Vinohrady na Botanickej 9 (Karloveská zátoka)

Kedy? v pondelok a štvrtok od 15:30 - 18:00 hod 

Čo ti ponúkame? Spoločné tréningy na vode 2-3 x do týždňa (v prípade záujmu aj viac), počas sezóny máj-október

Čo sa naučíš? Dobre pádlovať, žiť v športovom kolektíve, získaš výbornú kondíciu, atletickú postavu a neposlednom rade sebaistotu a rešpekt vo svojom okolí. 

Čo to stojí? Členský príspevok 15 EUR mesačne (platí sa polročne) čo je 1-1,5 EUR/tréning. 

Čo máme za sebou? 40-ročné skúsenosti s vedením tréningov a prácu s mládežou.

Deti si pri športe vytvárajú základné návyky zodpovednosti a disciplíny, tak potrebné pre ich ďaľší život či už v práci, alebo akomkoľvek kolektíve.

Odborne zabezpečený tréning trvá cca 1,5 hod. Dieťa je v tomto čase plne v našej strarostlivosti (rodič nie je účastný tréningového procesu).

Komu sa máš ozvať?  Jaroslav Ostrčil, mobil: 0905 585 755 E-mail: jaroslav.ostrcil@gmail.com


Letné vodácke tábory 

PRIHLÁŠKA NA STIAHNUTIE

Letný denný detský tábor Bratislava Karlova Ves.

Detský prázdninový tábor pri vode pre deti od 8-12 rokov. Deti zažijú výnimočný pocit dobrodružstva pri plavbe na ostrov, kde budú zvádzať pirátske súboje, opekať v divokej prírode a zažijú množstvo zábavy.

Miesto

Tábory sú organizované z areálu lodenice KRK Vinohrady, Bratislava, Botanická 9, Karloveské rameno GPS 48.145463581, 17.069876857 alebo 48°8' 43.6688905" N 17°4' 11.5566866" E

Termíny turnusov

1. Turnus: 01.07.2024 – 05.07.2024

2. Turnus: 15.07.2024 - 19.07.2024

3. Turnus: 19.08.2024 - 23.08.2024

4. Turnus: 26.08. 2024 - 30.08.2024Program

Program je športovo zameraný.  Hlavnú časť programu tvoria rôzne športové aktivity / futbal, volejbal, vybíjaná, bedminton / , základy prvej pomoci v objekte lodenice, súťaže, výlet na hrad Devín, návšteva botanickej záhrady, ZOO, výcvik jazdy v kanoe alebo v kajaku s aktívnymi pretekármi, opekanie na ostrove oproti lodenici, základy stanovania, táborenia a iné formy detskej zábavy. Podmienkou je, že dieťa musí vedieť plávať , denne náhradné veci so sebou / aj plavky /. Počas šport. aktivít na vode majú deti na sebe záchranné vesty / dodá klub /. Vzhľadom na zameranie tábora, rodič si musí byť vedomý, že deti sa musia prispôsobiť programu, skupine a musia byť disciplinované

Denný časový harmonogram

07:45 - 08:15 príchod detí, 08:15 - 08:30 zoznámenie sa s denným programom 08:30 - 12:15 program dňa, priebežne desiata 12:15 - 13:30 obed 13:30 - 16:30 program dňa, priebežne olovrant 16:30 - 17:00 prevzatie detí Každý piatok sa uskutoční vyhodnotenie najlepších účastníkov tábora.

Objednávky prijíma: Jaroslav Ostrčil Mobil:0905 585 755 E-mail:jaroslav.ostrcil@gmail.com

Cena 5 dňového denného vodáckeho tábora: 179 €  klikni sem

PRIHLÁŠKA NA STIAHNUTIE
Detailný časový harmonogram detských letných táborov je uverejnený v prílohe ako i všeobecné podmienky

Všeobecné podmienky účasti na dennom detskom tábore.

Všeobecné podmienky účasti na denných detských táboroch. Podľa ustanovení zákona č.281/2001 Z.z. a Občianskeho zákonníka č.40/1964 v znení neskorších zmien a doplnkov.


Zmluvný vzťah vzniká medzi KRK Vinohrady Bratislava a objednávateľom (právnická alebo fyzická osoba spôsobilá na právne úkony):
zaslaním vyplnenej prihlášky
potvrdením KRK Vinohrady tejto prihlášky do 48 hodín
zaplatením objednávateľom do 5 dní od potvrdenia prihlášky.
pri neskoršom prihlásení najneskôr v deň nástupu, na základe tel. dohody
Rodičia, ktorí záväzne prihlásili svoje dieťa do denného tábora môžu uhradiť cenu pobytu v tábore v hotovosti 10 dní vopred. 


Prihlášku môže nahradiť objednávka s presnou špecifikáciou turnusu /termín číslo turnusu /, identifikáciou objednávateľa počet prihlásených detí, prípadne  ďalších záujemcov, zaslaná elektronickou poštou na adresu: krkvinohrady.tabor@gmail.com Objednávateľ (prihlasovateľ) zodpovedá za úplné a pravdivé údaje uvedené v zmluvnej dokumentácii.Nástup detí na tábor

Pri nástupe do tábora si deti so sebou prinesú: kópiu dokladu o úhrade poukazu na tábor, kópiu preukazu poistenca, čestné prehlásenie zákonného zástupcu o spôsobilosti dieťaťa absolvovať tábor, prípadné vyjadrenie detského lekára so súhlasom účasti dieťaťa na tábore.   Ak dieťa užíva lieky, je nutné túto skutočnosť uviesť pri nástupe na tábor a lieky odovzdať vedúcemu tábora s návodom na užívanie.
Akákoľvek zmena hodiny nástupu alebo návratu detí bude oznámená písomne, resp. telefonicky.Príchod dieťaťa do tábora /každý deň/ je vždy od 7:45 do 8:15 hod /ak nie je dohodnuté inak/. Prezentácia detí začína o 08:15 hod za prítomnosti vedúceho tábora a inštruktorov. Prevzatie detí rodičmi  z tábora je vždy od 16:30 do 17:00 hod.( ak nie je dohodnuté inak ).
Návštevy detí v tábore z technických a výchovných dôvodov neodporúčame. V nevyhnutnom prípade kontaktujte vedúceho tábora.
Drahé veci, oblečenie, zlaté retiazky, mobilné telefóny, fotoaparáty, diskmany, elektronické hry, neodporúčame dávať deťom do tábora. Za ich stratu organizátor tábora nezodpovedá. Drahšie veci je nutné uschovať u vedúceho.
Keďže v detskom tábore ide o organizovaný pobyt, všetci účastníci sa musia podriadiť spoločnému programu a režimu dňa. V prípade nerešpektovania vedúcich a iného porušenia táborového poriadku musí dieťa tábor opustiť bez nároku na vrátenie úhrady za pobyt.Povinnosti a práva KRK Vinohrady.

Pri prerušení pobytu vznikne nárok iba na vyúčtovanie nevyčerpanej stravy a to iba v prípade, ak dôvodom odchodu je ochorenie dieťaťa. Pri prerušení pobytu z iných dôvodov, nárok na vyúčtovanie nevzniká.
KRK Vinohrady je povinné dodržať všetky podmienky uvedené vo všeobecných podmienkach o účasti na tábore a v informáciách o detskom tábore.
Ak je KRK Vinohrady nútená, v prípade nepredvídaných skutočností, zmeniť podmienky, alebo zrušiť turnus, navrhne objednávateľovi náhradné riešenie zmluvného vzťahu. Ak objednávateľ s navrhovaným riešením nebude súhlasiť, KRK Vinohrady mu vráti celú úhradu. Zmena zmluvy sa môže uskutočniť iba písomne. Pri zrušení turnusu z dôvodu neobsadenia musí byť objednávateľ informovaný do 7 dní pred nástupom.
Odstúpenie od zmluvy
Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy iba písomnou formou. Odstúpenie od zmluvy je platné dňom doručenia písomného oznámenia do  KRK Vinohrady.
Storno podmienky:
- v prípade stornovania turnusu 14 a viac dní pred nástupom, tvorí storno 30 % z ceny turnusu,
- storno do 14 až 3 dní pred nástupom predstavuje 50% z ceny turnusu,
- v prípade stornovania 3 a menej dní pred nástupom, resp. v prípade nenastúpenia na pobyt
predstavuje storno 100% z ceny pobytu. V tomto prípade ponúkame možnosť prehlásiť dieťa
na iný termín pobytu v tábore,
- v prípade stornovania náhradného termínu tábora nevzniká objednávateľovi nárok na
vrátenie poplatku za tábor.
 

Záverečné ustanovenia 

Objednávateľ týmto udeľuje súhlas KRK Vinohrady, 841 04 Bratislava, IČO: 31744079 so spracúvaním jeho osobných údajov, ktoré poskytol pri registrácii na denný tábor organizovaný KRK Vinohrady a tiež fotografií z denného tábora, ktorého sa jeho dieťa zúčastnilo. KRK Vinohrady je oprávnené osobné údaje účastníka a fotografie z táborov spracúvať, a to najmä pri organizovaní ďalších aktivít, na marketingové účely, prezentáciu a propagáciu občianskeho združenia . Súhlas so spracúvaním osobných údajov objednávateľ udeľuje dobrovoľne na vopred neurčenú dobu a je možné ho kedykoľvek písomne, formou doporučeného listu odvolať. Objednávateľ týmto súhlasí, aby mu boli zasielané informácie o ďalších aktivitách KRK Vinohrady.
Tieto podmienky účasti platia od 1. 5. 2012 a sú neoddeliteľnou súčasťou záväznej prihlášky dieťaťa na tábor.
Pripomienky ako aj reklamácie treba podať písomne najneskôr do 30 dní po návrate z tábora. Privítame všetky vaše návrhy a postrehy.
Rodič podpísaním Záväznej prihlášky dieťaťa do tábora potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito zmluvnými podmienkami a súhlasí s nimi.